Skillnad mellan balansräkningen och resultaträkningen

Balansräkning mot resultaträkning

Balansräkning och resultaträkning är en del av bolagets bokslut för inlärning av alla intressenter. Även om både resultaträkningen och balansräkningen har likheter och skillnader används de sida vid sida av dem som önskar förstå företagets ekonomiska hälsa för investeringsändamål. Många känner att de är samma men den här artikeln kommer att lyfta fram skillnaderna mellan dessa två bokslut för att undanröja dessa tvivel.

Vad är Balansräkning?

Också kallad finansiella ställning, balansräkningen visar företagets nuvarande finansiella ställning och utgör en integrerad del av bokslutet. Det inkluderar alla tillgångar och skulder i ett företag i en sekventiell order vilket innebär att de mest likvida tillgångarna listas först och de mest pressande skulderna är först före mindre. Det är också ett pappersark som speglar företagets solvens. De tre viktigaste delarna i balansräkningen är således tillgångar, skulder och eget kapital.

Tillgångar är ekonomiska resurser som ett företag har som ett resultat av tidigare transaktioner. Dessa tillgångar omvandlas till kassaflöde i företaget som kan användas för affärsändamål. Några exempel på tillgångar är kontanter, maskiner och maskiner, möbler, värdepapper, patent, upphovsrätt och kundfordringar.

Skulder är motsatsen till tillgångar och är skyldigheter för företaget som så småningom medför ett kassaflöde. Några exempel på skulder är noter och obligationer, inkomstskatt, räntekostnader till långivare, utdelning och garantiansvar.

Eget kapital är den del av tillgångarna som hävdas av ägaren. Det är nettoresultatet av tillgångar efter det att alla skulder har uppfyllts. Exempel på eget kapital är kapital, stamaktier och preferensaktiekapital, tilldelade och oanmälda kvarvarande vinster mm.

Vad är resultaträkning?

Också kallad resultaträkning eller totalresultaträkning är ett bokslut som speglar företagets övergripande resultat under en viss tidsperiod. Den innehåller alla vinster och förluster av bolaget för att komma upp med vinst eller förlust. Två huvudkomponenter i resultaträkningen är bolagets intäkter och kostnader.

Inkomst definieras som ökning av ekonomiska fördelar under en viss tidsperiod i form av tillgångar eller en minskning av ansvaret. Samtliga intäkter och vinster klassificeras i resultaträkningen.

Kostnad, å andra sidan är en minskning av ekonomiska fördelar i form av kontantutflöde eller en ökning av företagets skulder.Några exempel på utgifter är försäljningskostnader, försäljningsfrämjande kostnader, reklamkostnader, inkomstskattskostnader, stationära kostnader och kalkylkostnader etc.

Balansräkning mot resultaträkning

• Både resultaträkningen och balansräkningen utgör en del av en fullständig uppsättning finansiella rapporter.

• Resultaträkningen återspeglar det aktuella årets resultat i balansräkningen innehåller information från verksamhetsstart fram till budgetåret som avslutades

• Resultaträkningen visar aktuell vinst och förlust medan balansräkningen speglar den finansiella hälsan hos Företaget redovisar sina totala tillgångar och skulder