Skillnad mellan delegation och decentralisering

Huvudskillnad - Delegation vs Decentralisering

Delegation och decentralisering är vanliga ledningskoncept av organisationer för att effektivt hantera affärsverksamheten. När ett företag expanderar blir det svårt att hantera. Därför krävs delegering och decentralisering för att säkerställa ett väl fungerande uppdrag. Huvudskillnaden mellan delegering och decentralisering är att delegation hänför sig till ansvarsfördelning eller befogenhet till underordnad av en chef att utföra specifika uppgifter medan decentralisering avser överföring av beslutsbefogenhet och uppdrag av ansvarighet och ansvar för alla ledningsnivåer.

INNEHÅLL
1. Översikt och nyckelfaktor
2. Vad är delegation
3. Vad är Decentralization
4. Sida vid sida Jämförelse - Delegation vs Decentralisering
5. Sammanfattning

Vad är delegation?

Delegationen avser tilldelning av ansvar och befogenhet till en underordnad av en chef för att utföra specifika uppgifter. Delegationen är väsentlig för att kunna genomföra dagliga aktiviteter i organisationen genom att utföra uppgifter på ett skickligt sätt i tid. Delegationen sker av toppledningen, och detta är en praxis som ses i alla typer av organisationer. Chefer bör tydligt utvärdera prestationerna hos sina underordnade innan de delegerar ansvar till dem, och detta bygger på det förtroende som cheferna har gentemot medarbetarna också.

Fördelarna med delegationen

  • Motivera medarbetare

Delegationen leder till motivation bland anställda eftersom de ges ansvar och är sålunda värda.

  • Förbättra lagånden

Lagarbete förmåga förbättras, och anställda lär sig nya färdigheter genom att arbeta med kamrater.

  • Chefer kan fokusera på att fatta viktiga beslut

Med rätt delegation har cheferna mer tid att spendera på att fatta beslut utan att noggrant övervaka alla uppgifter som utförs av laget.

Nackdelar med delegationen

  • Ökad arbetsbörda

Delegationen kan leda till ett stort ansvar för anställda som ibland inte är hanterbara. Detta kan vara en orsak till stress, följaktligen missnöje.

  • Risk för bristande prestanda

När uppgifter har delegerats finns ingen garanti för att de anställda kommer att vara helt engagerade i prestanda, i vilket fall cheferna måste granska övervakningen

Figur 1: Delegationen beror på Organisationsstrukturens natur

Vad är Decentralization?

Decentralisering är överföring av beslutsfattande makt och tilldelning av ansvarighet och ansvar för alla ledningsnivåer. Det här är också en delegationsform där myndigheten är uppdelad på alla ledningsnivåer. Enligt detta ledningskoncept ges ökad autonomi till avdelningschefer där de är ansvariga för sina respektive avdelningar och ansvarar för toppledningen.

Fördelar med decentralisering

  • Snabbare beslutsfattande

Decentraliserade organisationer har en kortare kommandokedja. Således kan beslut fattas snabbt.

  • Motiverar anställda på lägre nivåer

Eftersom delegering av ansvar görs på alla nivåer blir anställda på lägre nivå nöjda med sina jobb.

  • Tillåter anpassning

Eftersom toppledningen inte är involverad i alla taktiska beslut kan avdelnings / regionala chefer fatta beslut för att bättre kunna betjäna kunderna. Detta blir särskilt viktigt i storskaliga organisationer som arbetar i många länder under olika ekonomiska, sociala och politiska förhållanden.

Nackdelar med decentralisering

  • Förlust av kontroll

På grund av den höga delegationsnivå är det mycket svårt att behålla kontrollen.

  • Svårigheter att behålla globala standarder

Eftersom reglerna är flexibla för att passa olika marknader är det svårt att upprätthålla en global standard.

Vad är skillnaden mellan delegation och decentralisering?

Delegation vs Decentralization

Delegationen avser tilldelning av ansvar eller auktoritet till en underordnad av en chef för att utföra specifika uppgifter. Decentralisering är överföringen av beslutsfattande makt och tilldelning av ansvarighet och ansvar för alla ledningsnivåer.
Användning
Delegationen kan ses i alla typer av organisationer. Decentralisering praktiseras vanligen i storskaliga organisationer.
Autonomi
Delegationen tillåter mindre autonomi för underordnade. Underordnade har rätt till väsentlig autonomi under decentralisering.
Ansvar
Överhuvudtaget är ansvarig för åtgärder som vidtas av underordnade. Huvudansvariga är ansvariga för sina respektive avdelningar.

Sammanfattning - Delegation vs Decentralisering

Skillnaden mellan delegering och decentralisering beror huvudsakligen på i vilken utsträckning beslutskraften ges. När en chef tilldelar ansvar för underordnade, kallas det för delegering. Decentralisering är en utvidgad delegationsform där beslutsfattandet ges för alla ledningsnivåer. Således kan decentralisering tolkas som en samling av delegationer. Även om båda tillvägagångssätten har ett antal fördelar och nackdelar som nämnts ovan kan effektiva resultat uppnås när tydliga riktlinjer ges till anställda vad gäller deras ansvarsnivå och myndigheter.

Referenser:
1. "MSG Management Study Guide. "Delegation och decentralisering. N. p. , n. d. Webb. 03 april 2017.
2. Maham Nasim Följ. "Ledning och ledarskap. "LinkedIn SlideShare. N. p. , 22 juni 2012. Web. 03 april 2017.
3. "Decentralized Company Business Structure. "Chron. com. Chron. com, 28 aug 2011. Web. 03 april 2017.
4. "MSG Management Study Guide. "Delegation av auktoritet - Betydelse, betydelse, PPT. N. p. , n. d. Webb. 03 april 2017.