Skillnad mellan förmånsbestämd och bestämd bidragspension

Huvudskillnad - Förmånsbidrag vs Definierad Bidragspension

Förmånsbestämd och Avgiftsbestämd pension är två former av investeringar som gör det möjligt att planera en inkomst för pensionsåldern. Dessa två termer används emellertid ofta omväxlande. Som ett resultat är det viktigt att tydligt identifiera skillnaden mellan de två. Huvudskillnaden mellan förmånsbestämd pension och avgiftsbestämd pension är att en förmånsbestämd pension är en pensionsplan där en arbetsgivare bidrar med ett belopp på garanterat för arbetstagarens pension som bestäms utifrån arbetstagarens lönehistoria och andra faktorer medan a avgiftsbestämd pension är en sparande och investeringsplan som ger intäkter efter att en anställd har upphört med anställning.

INNEHÅLL

1. Översikt och nyckelfaktor
2. Vad är en förmånsbestämd pension
3. Vad är en Definierad Bidragspension
4. Likheter mellan förmånsbestämd och definierad bidragspension
5. Jämförelse vid sida vid sida - Definierad förmån vs Definierad bidragspension i tabellform
6. Sammanfattning

Vad är en förmånsbestämd pension?

En förmånsbestämd pension är en pensionsplan där en arbetsgivare bidrar med en garanterad klumpsumma på arbetstagarens pensionering som bestäms utifrån arbetstagarens lönhistorik, ålder, antal tjänsteår och andra olika faktorer. Vid pensionering har anställda rätt att erhålla pensionsfonderna som en schablonbelopp eller en månadsbetalning efter eget gottfinnande. Anställda har liten kontroll över hur mycket pengar de kommer att få vid pensionering. Följande formel används för att beräkna förmånsbestämd pensionsbelopp.

Pensionsinkomst = Pensioneringstjänst / Avräkningskurs * Pensionsgrundande vinst

Pensionsförsäkring är det antal år som arbetstagaren hade varit en del av pensionssystemet
Avräkningskurs är andelen vinst för varje år som arbetstagaren kommer att få som pension (i allmänhet denominerade som 1/60 eller 1/80) Pensionsgrundande vinst
är lön i pension / lön i genomsnitt över karriären