Skillnaden mellan kreditförsäljning och kundfordringar

Kreditförsäljning mot kundfordringar

Som de flesta av Näringslivsorganisationer erbjuder idag kreditfaciliteter till sina kunder. Det är mycket användbart att veta skillnaden mellan kreditförsäljning och kundfordringar. Företag tillåter dem att betala för de varor och tjänster som de köper vid ett senare tillfälle (inom specifikt givna / överenskomna perioden) efter det att inköpet görs. Denna process kallas kreditförsäljning. Till följd av att varor säljs på kreditbasis finns kundfordringar (kundfordringar). Kundfordringar är det totala belopp som kunderna är skyldiga att betala för organisationen. Båda koncepten existerar från samma fenomen, men det finns några signifikanta skillnader mellan kreditförsäljning och kundfordringar. Huvudskillnaden är att kreditförsäljning är en inkomstgenererande post som redovisas i resultaträkningen för vissa perioder medan kundfordringar är känd som en kortfristig (kortfristig) tillgång som redovisas i balansräkningen vid en viss tidpunkt.

Vad är kreditförsäljning?

Kreditförsäljning avser försäljning utan kontanter där kunderna får betala för de varor eller tjänster som de köper senare. Här har köparen möjlighet att betala för varorna i framtiden genom antingen det fulla beloppet i en betalning eller med små regelbundna avbetalningar under en period som parterna har kommit överens om.

Vad är kundfordringar?

Kundfordringar motsvarar det totala beloppet som en kund tillförde företagsorganisationen till följd av inköp av varor eller tjänster på kreditbasis. Eftersom detta belopp är något som ägs av organisationen, men ännu inte mottaget, identifieras det som en tillgång och redovisas under omsättningstillgångar i balansräkningen.

Likheter mellan kreditförsäljning och kundfordringar

• Begge begreppen kommer från samma punkt, i. e. kreditförsäljning

• Använd samma uppsättning källdokument för att registrera transaktioner (Ex-Sales fakturor)

Vad är skillnaden mellan kreditförsäljning och kundfordringar?

• Kreditförsäljningen är en inkomstkälla medan kundfordringar är en tillgång.

• Kreditförsäljningen är resultatet av ökningen av organisationens totala inkomst. Kundfordringar resulterar i ökningen av organisationens totala tillgångar.

• Kreditförsäljning presenteras i resultaträkningen under försäljningskategori. Kundfordringar redovisas i balansräkningen under kortfristiga tillgångar.

• Kreditförsäljningen beräknas för en viss period (ex-månad / årlig kreditförsäljning). Kundfordringar är ett ackumulerat värde. Detta värde representerar totalt förfallna för kunderna vid ett visst datum.

• Kreditförsäljning bestämmer lönsamheten i verksamheten medan kundfordringar bestämmer likviditeten i verksamheten.

• Kreditförsäljning är ett osäkert belopp som kunden gör vid försäljningsstället. Kundfordringar kan göra avsättning för att minimera osäkerheten, för att kompensera oinlösenbeloppet (ex: osäkra fordringar, avsättning för osäkra fordringar).

Försäljning av varor på kreditbasis skapar kundfordringar, i. e. en beror på andra. Kreditförsäljning är en inkomstkälla och redovisas i resultaträkningen, särskilt för en viss period. Kundfordringar är däremot en typ av kortfristig tillgång, redovisad i balansräkningen i boken. Detta är summan av det totala beloppet som ska betalas, så inte specifikt för en viss period.