Skillnad mellan statisk stabilitet och dynamisk stabilitet

Statisk stabilitet vs dynamisk stabilitet

I allmänhet definieras flygplanets stabilitet som flygplanets förmåga att bibehålla ett specifikt föreskrivet flygförhållande . Begreppet stabilitet är nära besläktat med flygplanets jämvikt. Om nätkrafterna och momenten som utövas på flygplanet är noll är flygplanet i jämvikt, i detta flygläge. jag. e. hissen motsvarar vikten, dragkraft är lika med dragningen och inget moment av kraft som verkar på flygplanet.

Vad är statisk stabilitet?

När ett luftfartyg genomgår någon turbulens (eller någon form av statisk obalans) vid jämviktsflyg, nosar den något uppåt eller nedåt (en ökning eller minskning av angreppsvinkeln), eller det kommer en liten förändring i flygningen attityd. Det finns ytterligare krafter som verkar på flygplanet, och det är inte längre i jämviktsförhållandet.

Om flygplanet fortsätter att öka orienteringen efter störning, sägs flygplanet vara statiskt instabilt . Om det inte finns några ytterligare förändringar i flyginställningen och om flygplanet behåller positionen, vilket innebär att det inte finns några nätkrafter eller moment som verkar på flygplanet i den nya orienteringen, så är flygplanet sagt att vara statiskt neutral . Om krafter genereras på flygplanet på sådant sätt att krafter som orsakar störningen motverkas, och flygplanet når sin ursprungliga position, sägs att flygplanet är statiskt stabilt.

I flygplan betraktas tre typer av dimensionella stabiliteter. Det är den longitudinella stabiliteten som rör tonhöjningen, den riktningsstabilitet som rör gungrörelsen och den laterala stabiliteten som rör rullningsrörelsen. Ofta är den longitudinella stabiliteten och riktningsstabiliteten nära förbundna.

Vad är dynamisk stabilitet?

Om ett flygplan är statiskt stabilt kan det genomgå tre typer av oscillerande rörelser under flygningen. När obalans uppstår försöker flygplanet att behålla sin position och det når jämviktspositionen genom en serie av sönderfallande svängningar, och flygplanet sägs vara

dynamiskt stabilt. Om flygplanet fortsätter oscillerande rörelsen utan förfall i storleksordningen, sägs flygplanet vara på dynamiskt neutralt. Om oscillatorens rörelse ökar och flygplanets orientering börjar förändras snabbt, sägs att flygplanet är dynamiskt instabil . Ett flygplan som är både statiskt och dynamiskt stabilt kan flyga händerna av, såvida inte piloten önskar ändra flygvågans jämviktsförhållande.

Vad är skillnaden mellan dynamisk och statisk stabilitet (av flygplan)?

• Statisk stabilitet för ett flygplan beskriver tendensen hos och flygplan att behålla sin ursprungliga position när den utsätts för obalanserade krafter eller ögonblick som verkar på flygplanet.

• Dynamisk stabilitet beskriver rörelseformen som ett flygplan i statisk stabilitet genomgår när den försöker återgå till sin ursprungliga position.

Diagramkällor: NASA // history. nasa. gov