Skillnad mellan utdelning och utdelningsavkastning

Huvudskillnad - Utdelning vs Utdelningsavkastning

Huvudskillnaden mellan utdelning och utdelningsavkastning är att utdelning är avkastningen för ägarskapet av aktier i ett företag medan utdelningsavkastning är det utdelningsbelopp som ett företag betalar som andel av aktiekursen. Investerare köper aktier i ett företag med förväntan om avkastning genom kursuppgång och utdelning. En fördelaktig utdelning per aktie och utdelning är avgörande för att behålla befintliga aktieägare samt att locka nya investerare.

INNEHÅLL
1. Översikt och nyckelfaktor
2. Vad är en utdelning
3. Vad är en utdelningsavkastning
4. Jämförelse vid sida vid sida - Utdelning vs utdelningsavkastning
5. Sammanfattning

Vad är en utdelning?

Utdelning definieras som avkastning som betalas för ägande av aktier i ett bolag. Utdelningsbetalningar kan ta två huvudformer som kallas kontantutdelning och aktieutdelning.

Kassa Utdelning

Utdelning av kontanter betalas ut av nettovinst och föredras av många aktieägare eftersom det ger en jämn inkomstström. Kontantutdelningar är skattepliktiga som intäkter så snart de erhållits av aktieägarna. Här kommer utdelningen att betalas utifrån antalet aktier som innehas av aktieägarna.

E. g. DGH Company förklarar en kontant utdelning på $ 0. 65 per aktie. Aktieägare B innehar för närvarande 3 200 aktier i DGH, så att de får en utdelning på $ 2, 080.

Utdelning per aktie (DPS) är ett viktigt investerarförhållande som aktieägarna berör, vilket beräknar summan av de utdelningar som deklarerats för de utestående aktierna. Utdelning per aktie beräknas enligt följande.

Utdelning per aktie = Summa utdelningar / Antal utestående aktier

Aktieutdelning

Aktieutdelning, även kallad " scrip dividend ", innebär att ytterligare aktier tilldelas de befintliga aktieägarna baserat på Andelen nuvarande aktieinnehav. Detta görs vanligen när företaget gör en förlust under det aktuella budgetåret, vilket innebär att inga medel ska fördelas som utdelningar, eller helt enkelt för att företaget vill återinvestera alla vinster i verksamheten utan att utgöra ett kontantutflöde.

E. g. AVC Company förklarar en aktieutdelning där aktieägarna kommer att få ytterligare en aktie för varje fem aktier. Aktieägare H innehar för närvarande 4000 aktier i AVC, vilket kommer att få ytterligare 800 aktier efter aktieutdelningen.

Utdelningar betalas för både stamaktier och preferensaktier, medan betalningsstrukturen ofta skiljer sig mellan de två. Förvaltningsaktieägare erhåller utdelning före stamaktieägare och om de inte betalats utdelning i ett visst räkenskapsår, betalas sådana utdelningar av bolaget under kommande år. Dessa typer av utdelningar heter "kumulativa preferensutdelningar".

Figur 01: Utdelning är avkastningen för innehav av aktier i ett företag

Vad är utdelningsavkastning?

Utdelningsavkastning är det ekonomiska förhållandet som anger hur mycket utdelning som ett företag betalar som andel av aktiekursen. Utdelningsavkastningen beräknas med hjälp av följande formel och uttrycks i procent.

Utdelningsavkastning = Utdelning per aktie / pris per aktie * 100

Det finns två huvudtyper av utbytesavkastning, nämligen efterföljande utdelningsavkastning och utdelning av utdelning.

Räntebärande avkastning

Ränteavkastning anger ett företags faktiska utdelning i förhållande till aktiekursen under föregående räkenskapsår. När framtida utdelningar är svåra att förutsäga blir efterföljande utdelningsavkastning ett stabilt värdevärde.

Vidareutdelning Utdelning

Framåtriktad utdelning ger en uppskattning av ett års utdelning uttryckt i procent av nuvarande aktiekurser. När framtida utdelningar är förutsägbara blir det positivt att använda utbytesutdelning i framtiden.

Ett högre utdelningsutbyte visar att företaget betalar höga utdelningar. Detta ses ofta som en positiv övning av majoritetsaktieägare. Men om en hög utdelning hålls under många år visar detta att mängden medel som återinvesterats i företaget är mindre. Detta visar i sin tur att företaget inte har tillräckliga investeringsalternativ.

Vad är skillnaden mellan utdelning och utdelningsavkastning?

Utdelning vs Utdelning Utdelning

Utdelning definieras som avkastning som betalas för ägande av aktier i ett företag. Utdelningsavkastning anger hur mycket utdelning som ett företag betalar som andel av aktiekursen.
Fördelning
Utdelning per aktie beräknas som (Summa utdelningar / Antal utestående aktier). Utdelningsavkastningen beräknas som (Utdelning per aktie / pris per aktie * 100).
Typer
Utdelningar kan antingen vara kontantutdelning eller aktieutdelning. Ränteavkastning och framtida utdelning är två typer av utdelningsavkastning.
Beroende
Utbetalningsbeloppet beror på hur mycket nettoresultat har gjorts inom ett räkenskapsår. Utdelningsavkastningen beror på hur mycket utdelning som betalats och aktiekursen.

Sammanfattning - Utdelning vs Utdelningsavkastning

Utdelning och utdelning är baserat på samma begrepp; Skillnaden mellan utdelning och utdelningsavkastning är att utdelningen är den avkastning som betalas för ägande av aktier och beräknas av utdelningen per aktie medan utdelningsavkastningen anger hur mycket utdelning som betalas som andel av aktiekursen.Många företag försöker upprätthålla stabila utdelningar med en uppåtgående trend, eftersom majoritetsaktieägare misslyckas med volatil utdelning. I vissa fall kan aktieägarna också hävda att de föredrar att bolaget ska driva fler investeringsmöjligheter och är således villiga att erhålla begränsad utdelning i vissa år.

Referenser:
1. "Utdelning per aktie - DPS. "Investopedia. N. p. , 16 mars 2008. Web. 09 april 2017.
2. Ross, Sean. "Vad är skillnaden mellan avkastning och utdelning? "Investopedia. N. p. , 13 jan 2015. Web. 10 april 2017.
3. "Aktieutdelningar kontra kontantutdelning - gränslös öppen lärobok. "Gränslös. Gränslös, 26 maj 2016. Web. 10 april 2017.

Image Courtesy:
1. "Lehigh Valley Railroad Dividend Chart" av JimIrwin - eget arbete (CC BY-SA 3. 0) via Commons Wikimedia