Skillnad mellan deflatering och recession

Deflation vs Recession

Deflation och recession är båda termer som används för att beskriva scenarier där en ekonomi upplever lägre efterfrågan, låg produktivitet, låg produktion, låg investering, högre arbetslöshet och lägre hushållsinkomst. Ett lands centralbank minskar räntorna som en åtgärd för att motverka deflation och recession. Trots deras likheter finns det ett antal skillnader mellan dessa två begrepp. Följande artikel ger en tydlig förklaring av villkoren och visar likheterna och skillnaderna mellan deflation och recession.

Vad är Deflation?

Deflation sker med en nedgång i prisnivån på varor och tjänster. En deflation resulterar i att priserna på varor och tjänster blir billigare till konsumenterna. När det gäller leverans minskar företag och arbetsgivare under investeringar investeringar, anställer mindre människor och minskar produktionsnivåerna och minskar utbudet för att matcha den nuvarande låga efterfrågan. Dessa kan skada ekonomin eftersom arbetslösheten kommer att öka, produktionen kommer att falla, inkomsterna kommer att minska och fler kommer att möta ekonomisk nöd. En deflation uppträder generellt när företagen upplever höga produktivitetsnivåer (ökande produktionsnivåer) och låga penningmängder i ekonomin, vilket resulterar i inte tillräckliga medel för att betala för den ökade tillgången på varor. För att motverka deflation ökar centralbanken penningmängden i ekonomin genom att sänka räntorna och därmed uppmuntra företagen att låna och investera mer.

Vad är en recession?

Recession är när det finns en signifikant minskning av den ekonomiska aktiviteten. Ett land sägs vara i lågkonjunktur när de upplever två fjärdedelar av ekonomisk nedgång eller negativ ekonomisk tillväxt som ett mått på landets BNP. En lågkonjunktur medför en generell negativ inverkan på landets ekonomiska verksamhet och påverkar därmed landets ekonomiska och ekonomiska välbefinnande. En lågkonjunktur resulterar i högre arbetslöshet, lägre investeringar från företag, låg inkomst och resulterar i en generell minskning av landets nivåer av produktion och BNP. Under en lågkonjunktur minskar centralbanken räntorna och uppmuntrar därmed enskilda och företag att låna, investera och öka produktionen.

Recession vs Deflation

Deflation och recession liknar varandra genom att de båda resulterar i en period av ekonomisk nedgång. Resultatet av både deflation och lågkonjunktur är ganska likartat eftersom de båda orsakar hög arbetslöshet, minskad investering, lägre produktutbyte och därmed negativ ekonomisk tillväxt.I båda situationerna sänker centralbanken räntorna för att stimulera ekonomisk aktivitet genom att öka investeringar, utgifter och produktion. Trots dessa likheter finns det ett antal skillnader mellan de två.

Deflation uppstår när en ekonomi upplever låga prisnivåer. Det uppstår som ett resultat av låg penningmängd i ekonomin där det inte finns tillräckliga medel för att skapa efterfrågan på varor och tjänster för att matcha utbudsnivån. En lågkonjunktur inträffar när en ekonomi upplever kontinuerlig låg ekonomisk tillväxt som ett mått på landets BNP. Recession kan orsakas av både inflation och deflation och kan leda till negativ tillväxt i den ekonomiska aktiviteten.

Vad är skillnaden mellan Recession och Deflation?

• Deflation och recession är båda termer som används för att beskriva scenarier där en ekonomi upplever lägre efterfrågan, låg produktivitet, låg investering, låg produktion, högre arbetslöshet och lägre hushållsinkomst.

• Deflation sker med en nedgång i prisnivån på varor och tjänster.

• Ett land sägs vara i lågkonjunktur när de upplever två fjärdedelar av ekonomisk nedgång eller negativ ekonomisk tillväxt som ett mått på landets BNP.

• I båda situationerna sänker centralbanken räntorna för att stimulera ekonomisk aktivitet genom att öka investeringar, utgifter och produktion.