Skillnaden mellan skuldebrev och andelar

Debentures vs Shares

Det finns många sätt ett företag, när det behövs för att skaffa kapital för att uppfylla sina olika krav, kan få resurser. Det kan få lån från banker och privata långivare, emittera obligationer till allmänheten eller kan komma med ett problem på aktiemarknaden att sälja sina aktier. Investerare som ger lån till företaget utfärdar ett instrument som kallas förlagor under bolaget. Det är en bekräftelse på att företaget är skyldigt i det belopp som anges i skulden till långivaren och samtycker till att betala en viss summa pengar som ränta under skuldens löptid. Å andra sidan är aktier en del av bolagets eget kapital och aktieägare är i själva verket delägare i bolaget. Även om både aktier och skuldebrev är skulder i bolaget är förlagsinnehavaren borgenär till bolaget medan aktieägare är ägare i bolaget. Det finns många fler skillnader som kommer att belysas i den här artikeln.

Ordet debenture kommer från det latinska ordet debere som betyder att låna. Det är en metod att skaffa kapital och det dokument som innehåller alla detaljer i kontraktet mellan bolaget och långivarna kallas för skuld. Företaget samtycker till att återbetala huvudmannen vid utgången av den period som anges i förlagslånet och till dess att det går att betala ränta till en kurs som anges i förlagsbeviset. Å andra sidan är aktier bara en del av bolagets eget kapital och aktieägare är ägare till någon del av bolagets huvudstad. Således är den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan en förlagsinnehavare och en aktieägare att medan aktieinnehavare är fordringsägare till bolaget är aktieägare delägare i bolaget. Båda är investerare men avkastningen på aktier kallas utdelningar medan avkastningen på förlagslån betecknas som ränta. Avkastningsräntan på förlagslån fastställs under skuldens löptid, medan avkastningen på aktier är rörlig eftersom den är beroende av den vinst som bolaget förvärvar. Medan endast utdelningar betalas av bolaget till aktieägarna vid vinst måste bolaget betala räntan om det finns vinst eller ingen vinst och då måste skulden i slutet av skulden återbetala huvudbeloppet som nämns i förlags.

Det är möjligt att konvertera skuldebrev till aktier medan aktier inte kan omvandlas till obligationer. Medan ett företag kan utfärda obligationer på rabatt utan någon begränsning måste den följa många juridiska formaliteter innan den kan utfärda aktier till rabatter. Hypotekslån är ett speciellt fall av förlagslån där man ska säkra pengar. Företaget lånar sina tillgångar till förlagsinnehavarna.Detta är inte möjligt under några omständigheter vid delning.

I korthet:

Skillnad mellan skuldebrev och andelar

• Obligationer betraktas som en del av lånet medan andel är en del av kapitalet

• Intäkter från förlagsobjekt kallas ränta Intäkter från aktier kallas utdelningar

• Ränta för förlagsinnehavare måste betalas även när det inte finns någon vinst, medan utdelningar deklareras endast vid vinst

• Avkastningsräntan på förlagslån fastställs och specificeras i dokumentet Avkastningsräntan på aktier är variabel och kan vara hög eller låg beroende på bolagets finansiella resultat

• Obligationer är konvertibla medan aktier är ej konvertibla

• Kreditgivare som har förlagslån har ingen rösträtt medan aktieägare har rösträtt <