Skillnad mellan nuvarande och icke-löpande tillgångar

Nuvarande mot icke-löpande tillgångar

Tillgångar som innehas av ett företag består av två kategorier, vilka är kortfristiga tillgångar och icke-löpande tillgångar. Omsättningstillgångar är de tillgångar som bolaget kommer att inneha med avsikt att omvandla till kontanter på kort sikt. Icke-löpande tillgångar hålls däremot under längre perioder (i allmänhet mer än ett år). Både nuvarande och icke-löpande tillgångar är väsentliga för att verksamheten ska kunna fungera smidigt. Artikeln som följer ger en klar förklaring av varje typ av tillgång och visar likheter och skillnader mellan nuvarande och icke-löpande tillgångar.

Kortfristiga tillgångar

Omsättningstillgångar visas på företagets balansräkning och är summan av alla tillgångar som enkelt kan omvandlas till kontanter. Exempel på omsättningstillgångar inkluderar lager, kundfordringar, bankbalans och kontanter i hand etc. Eftersom alla dessa tillgångar enkelt och bekvämt kan omvandlas till kontanter klassificeras de som omsättningstillgångar i balansräkningen. Omsättningstillgångar inkluderar också några poster som är likvida medel. Det innebär att sådana tillgångar kan omvandlas till kontanter mycket snabbt, som bankbalanser, kontanter i hand, medel i penningmarknadskonton etc. Vidare är investeringar som är av kortare löptid, såsom de som förfaller mellan 3 månader och en år kan också betraktas som omsättningstillgångar. Det är mycket viktigt för ett företag att upprätthålla omsättningstillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanter eftersom de kommer att bli mycket användbara i tider med ekonomiskt behov.

Noncurrent Assets

Icke-löpande tillgångar är tillgångar som inte ska säljas inom ett år. Icke-löpande tillgångar redovisas även i bolagets balansräkning. Icke-löpande tillgångar är inte lika likvida som omsättningstillgångar och innehas inte med avsikt att sälja på kort sikt. En sådan kategori av icke-löpande tillgångar är långfristiga placeringar som inkluderar eget kapital och skulder som ska hållas av företaget under en längre tid. Icke-löpande tillgångar inkluderar även ägarintresse som bolaget innehar i andra företag. Anläggningstillgångar som mark, byggnader, anläggningar och maskiner anses också vara icke-löpande och de hålls och används under längre perioder. Avskrivningarna kommer att beräknas på värdet av sådana anläggningstillgångar. En annan viktig kategori av icke-löpande tillgångar är immateriella tillgångar som ett företags goodwill, varumärke, immateriella rättigheter, patent etc.

Vad är skillnaden mellan nuvarande och icke-löpande tillgångar?

Omsättningstillgångar och icke-löpande tillgångar är viktiga komponenter i ett företags balansräkning som visar värdet av de totala tillgångarna i ett företag.Omsättningstillgångar är de som snabbt och enkelt kan omvandlas till kontanter. Icke-löpande tillgångar hålls däremot under längre perioder och innehåller vanligen föremål som inte innehas med avsikt att sälja inom en period av 12 månader. Icke-löpande tillgångar kan inte omräknas till kontanter snabbt och är inte lika likvida som omsättningstillgångar.

Sammanfattning:

Nuvarande mot icke-löpande tillgångar

• Tillgångar som innehas av ett företag består av två kategorier, vilka är kortfristiga tillgångar och icke-löpande tillgångar.

• Omsättningstillgångar är summan av alla tillgångar som enkelt kan omvandlas till kontanter.

• Investeringar som har en kortare löptid som de som förfaller mellan 3 månader och ett år kan också betraktas som omsättningstillgångar.

• Icke-löpande tillgångar är inte lika likvida som omsättningstillgångar och innehas inte med avsikt att sälja på kort sikt.

• Företagets goodwill, varumärke, immateriella rättigheter, patent etc. kan också betraktas som icke-löpande tillgångar.