Skillnad mellan koefficient och konstant

Koefficient vs Constant

När två saker varierar, finns det två möjligheter. En är att förändringen i en sak är förenlig med förändringen i en annan. När ett barns ålder ökar, ökar sin höjd samtidigt. Ju äldre barnet är, desto högre är han. Den andra möjligheten är att två saker varierar omvänt. Här resulterar högre grad av en sak i högre värde av en annan eller vice versa. De två egenskaperna sägs vara negativt sammankopplade. Om värdet av en sak förblir detsamma över tid, sägs det vara en konstant medan om dess värde förändras beroende på förhållanden, sägs det vara variabelt och måste multipliceras med en koefficient för att beräkna dess värde. Denna artikel kommer att försöka hitta skillnader och relationer mellan koefficienter och konstanter.

I matematiska studier är en koefficient normalt ett tal som är en multiplikativ faktor som används med termer i ett uttryck.

Exempelvis är uttrycket 3x + 5 = 2y

3 och 2 koefficienter med termerna x och y medan 5 är en konstant term. I en majoritet av uttryck är koefficienterna reella tal. Men det finns uttryck där de inte är siffror men andra termer vars värde inte heller är klart, såsom i ekvationen ax + med = 7 där a respektive b är koefficienterna för termerna x och y.

I matematik är en konstant ett specialnummer som används i många geometriska och algebraiska problem. Pie är en sådan universell konstant som hittar olika tillämpningar inom matematik och andra biovetenskap. Konstanter är definierbara och även beräknade med alla konstanter har beräknats med flera decimaler. Några vanliga exempel på matematiska konstanter är paj, Eulers tal, Feigenbaum-konstanter och Aperys konstant.

Koefficient vs Konstant

• En koefficient är ett reellt tal framför en variabel som bestämmer värdet av termen i ett matematiskt uttryck.

• Å andra sidan är en konstant ett tal som har ett fast värde och dess värde ändras inte över tiden.