Skillnaden mellan kapitalmarknaden och aktiemarknaden

Kapitalmarknaden mot börsen

Ett företag som behöver samla in pengar för affärsändamål måste erhålla sådana medel från aktiemarknaderna eller kapitalmarknaderna. Aktiemarknaderna och kapitalmarknaderna är avgörande för den ekonomiska utvecklingen i något land. Dessa två begrepp är lätt förvirrade av många eftersom det är ett vanligt misstag att överväga skuldkomponenten och överväga endast kapitalkapitalet i kapitalet när man överväger kapitalmarknaderna. I denna artikel framgår tydligt skillnaderna mellan dessa två begrepp och de typer av värdepapper som emitteras under dessa marknader framgår tydligt.

Kapitalmarknaden

Kapitalmarknaderna ger tillgång till långfristig finansiering med användning av skuldkapital och eget kapital såsom aktier, obligationer, optioner och terminer. Kapitalmarknaderna består av organiserade plattformar för utbyten och över diskmarknaderna och marknaden är indelad i två segment som kallas primärmarknader och sekundära marknader. Den primära marknaden är där värdepapper utfärdas för första gången, och den sekundära marknaden är där värdepapper som redan har emitterats handlas bland investerare. Det är viktigt att notera att kapitalmarknaderna utgör såväl aktiemarknaden som obligationsmarknaden. Kapitalmarknaderna är underkastade stränga bestämmelser i Securities and Exchange Commission för att säkerställa att värdepapper som handlas har goda kreditbetyg så att inga bedrägerier kan uppstå.

Aktiemarknaden

Aktiemarknaden är en del av kapitalmarknaden i sig, bestående av primära och sekundära marknader. Börsen är plattformen på vilken aktier emitteras och handlas bland investerare, vilket ger en aveny för företag att få kapital för sina expansionsändamål och en möjlighet för investerare att få delaktighet i företaget samt beslutsbefogenhet i förhållande till Andelen av stamaktier som innehas i bolaget. Aktier som säljs på börsen noteras på börser i förhållande till det land där börsen säljs. till exempel har många av oss hört talas om New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE), Shanghai börsen och så vidare. De sålda aktierna kategoriseras också i index som spårar rörelsen för ett antal liknande lager, till exempel NASDAQ -100-indexet som spårar rörelsen för 100 icke-finansiella företag som inkluderar företag som Apple, Google, Dell, e bay och Intel .

Vad är skillnaden mellan kapitalmarknaden och aktiemarknaden?

Börsen är en del av kapitalmarknaden, och båda dessa marknader har ett gemensamt syfte att tillhandahålla en mekanism enligt vilken ett företag får ta upp kapital för sin affärsverksamhet.En kapitalmarknad är en kombination av aktiemarknaden och obligationsmarknaden som utfärdar skuldförbindelser som obligationer och skuldebrev utöver aktier. Aktiemarknaden är å andra sidan den enda plattformen för handel med aktier och är även känd som aktiemarknaden. De värdepapper som handlas på en kapitalmarknad, såsom obligationer, har olika ekonomiska egenskaper än aktier i det att kupongbetalningar måste göras, liksom det nominella värdet måste betalas tillbaka på bindningens löptid. När det gäller aktieinnehav, eftersom det är en kapitalinvestering, som en gång är emitterad, kommer företaget att hålla fast vid kapitalet, och intäkter för investerare kommer att vara utdelningar och kapitaltillskott som uppstår på grund av ökningen av aktiens värde under innehavsperioden, vilket kan vara slutligen såldes till ett högre pris.

I ett nötskal:

Kapitalmarknaden vs börsen

• Börsen säljer aktier, som är aktier och kapitalmarknaderna säljer både aktier och skuldinstrument.

• Börsen är en del av kapitalmarknaden, och båda dessa marknader tjänar det gemensamma syftet att ge företagen möjlighet att ta upp kapital.

• Den kapital som höjts från en aktiemarknad är rent eget kapital, men på en kapitalmarknad kan man ta upp eget kapital och skuldkapital.