Skillnad mellan balansräkning och balansräkning

Huvudskillnad - Balansräkning mot balansräkning

Balansräkning är ett av huvudårsredovisningen beredda av företag. En konsoliderad balansräkning liknar en balansräkning men skillnaden är emellan i fråga om förberedelser. Nyckelfaktorn mellan balansräkningen och koncernbalansräkningen är att balansräkningen är upprättad av alla företag medan koncernbalansräkningen endast utarbetas av företag som innehar aktier i en annan enhet för att återspegla deras andel av ägandet.

INNEHÅLL

  1. Översikt och nyckeltal
  2. Vad är ett balansräkning
  3. Vad är ett konsoliderat balansräkning
  4. Jämförelse vid sida vid sida - Balansräkning mot balansräkning Vad är en balansräkning?

Balansräkning, även känd som Finansiell ställning, är ett av de viktigaste bokslut som utarbetats av företagen för att visa tillgångar, skulder och kapital i verksamheten vid en viss tidpunkt och används av olika intressenter för att komma fram till beslut om företaget. Balansräkningen för noterade bolag bör upprättas enligt redovisningsprinciper och ett visst format.

Användning av balansräkning

Används som ett användbart dokument för att få en snabb uppfattning om företagets finansiella ställning vid en enda tidpunkt.

  • För att analysera förhållandet
  • Förhållande Analys är en viktig del av beslutsfattandet och ett antal kvoter beräknas enligt balansräkningen, till exempel,

Nuvarande förhållande (Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder)

  • Snabbt / surt testförhållande (Omsättningstillgångar - Inventarier / Kortfristiga skulder)
  • Utbytesgrad (skuld / eget kapital)
Investerare och potentiella investerare hänvisar till balansräkningen när de fattar investeringsbeslut. Det bör också presenteras när man får krediter från banker och andra finansinstitut.

Balansformatet är upprättat i enlighet med den huvudsakliga redovisningsformeln, som är

Anläggningstillgångar + Omsättningstillgångar = Eget kapital + Långfristiga skulder + kortfristiga skulder

Anläggningstillgångar Långfristiga placeringar vars fullvärde inte kommer att realiseras inom räkenskapsåret

Omsättningstillgångar

Tillgångar vars fulla värde rimligen kan förväntas omvandlas till kontanter under räkenskapsåret

Egenkapital

Värdepapper som representerar ägarens intresse för bolaget

Långfristiga skulder

Långfristiga finansiella förpliktelser som inte förfaller under räkenskapsperioden

Kortfristiga skulder

Kortfristiga finansiella förpliktelser vars avräkning förfaller inom redovisningen period

Format för ett balansräkning

Balansräkning för AAA Ltd per den 31.12. 2016

$
$ Tillgångar Aktuella tillgångar
Likvida medel och likvida medel < XXX
Redovisningsrecensioner
XX Förteckning
XXX Förutbetalda kostnader
XX Kortfristiga placeringar
XXX Summa tillgångar
XXXX Långsiktiga tillgångar
Materiella anläggningstillgångar XXX
(Mindre ackumulerade avskrivningar)
(XX) Långfristiga placeringar
XXX Summa Långfristiga tillgångar
XXXX Summa tillgångar
XXXXXX Skulder och eget kapital
Skulder Kortfristiga skulder
XXX
Leverantörsskulder
XXXX Kortfristiga lån XXX
Skatt som ska betalas XX
Ej redovisade intäkter XX
Summa kortfristiga skulder XXXX
Långfristiga skulder Långfristig skuld
XXX Uppskjuten skattekostnad
XX
Övriga skulder XX
Summa långfristiga skulder XXXX
Summa skulder XXXX
Eget kapital Aktiekapital
XXXX Del premium
XXX Behållat resultat
XXX Summa eget kapital
XXXXX Summa skulder och eget kapital
XXXXXX Vad är ett koncernbalansräkning?
De underliggande principerna för upprättandet av en koncernbalansräkning är desamma som balansräkningen. Det finns dock förändringar mellan de två. Koncernbalansräkningen ska upprättas av moderbolag som innehar andra enheter som Dotterbolag
Moderbolaget äger en andel på mer än 50% av dotterbolaget och utövar således kontroll. Associerade företag

Moderbolagets andel är mellan 20% -50% av intresseföretaget där moderbolaget har ett betydande inflytande.

Förberedelse av koncernbalansräkning

Tillgångar och skulder i dotterbolaget eller intresseföretaget ska redovisas utöver moderbolaget

e. g. : Om ABC Ltd äger 55% av XYZ Ltd kommer 55% av tillgångarna och skulderna i XYZ Ltd att visas i balansräkningen för ABC Ltd. XYZ har en anläggningstillgångs värde på $ 25 000.

ABC XYZ

Summa

Tillgångar

  • $

$

$ Långfristiga tillgångar Materiella anläggningstillgångar
50, 500 13, 750 25000 * 55%) 64, 250 Dotterbolaget eller intresseföretagets aktiekapital återspeglas inte i koncernens balansräkning i moderbolagets register. Aktiekapital justeras automatiskt med moderbolagets investering i dotterbolag.
Minoritetsintresse
Även benämnt bestämmande inflytande uppstår detta vid innehav av dotterbolag. Detta är andelen av ägande i ett dotterbolags eget kapital som ej ägs eller kontrolleras av moderbolaget. Detta beräknas med hjälp av nettoresultatet för det dotterbolag som tillhör minoritetsaktieägarna. Eg; Om moderbolaget innehar 60% av dotterbolaget är minoritetsintresset 40%. Om dotterbolaget uppvisar en nettoinkomst på 42 000 USD för året kommer minoritetsintäkterna att vara $ 16 800 (42000 * 40%)

Vad är skillnaden mellan balansräkningen och koncernbalansräkningen?

Balansräkning mot koncernbalansräkning

Balansräkningar utarbetas av alla företag. Koncernens balansräkning utarbetas endast av företag som innehar aktier i en annan enhet. Förberedelse

Förbereda balansräkningen är mindre komplicerad och mindre tidskrävande.

Förberedelse av en konsoliderad balansräkning är mer komplicerad och tidskrävande.

Referenslista:

"IAS 28 - Investeringar i intresseföretag och joint ventures. ” Deloitte
. N. p. , 2011. Web. 1 februari 2017.
"Associate Company. ” Investopedia

. N. p. , 07 juni 2012. Web. 01 februari 2017.

Galstyan, Marianna. "Hur man beräknar minoritetsintressen. ” Investopedia . N. p. , 11 jan 2016. Web. 01 feb 2017. "Balansräkning | Exempel | Mall | Formatera. " Min redovisningskurs . N. p. , n. d. Webb. 01 februari 2017. Image Courtesy: "Begränsad pengar" Av Zceisab - Egent arbete (CC BY-SA 4. 0) via Commons Wikimedia "47344" (Public Domain) via PEXEL