Skillnad mellan revision och undersökning

Revision mot undersökning

Ett företag förbereder finansiella rapporter för att undersöka det aktuella årets ekonomiska resultat och erbjuda en rättvis och rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. När räkenskaperna är utarbetade är det viktigt att utvärdera deras noggrannhet och vid behov utföra ytterligare utredningar för att identifiera och rätta till några specifika problem. Revision och utredning är två sådana metoder som ger en mer exakt och sann bild av företagets ekonomiska ställning. Medan de kanske låter ganska lik varandra, finns det ett antal tydliga skillnader mellan revision och utredning. Artikeln granskar varje koncept i detalj och förklarar likheterna och skillnaderna mellan revision och utredning.

Vad är revision?

Revision är processen att utvärdera den redovisningsinformation som presenteras i en organisations bokslut med syfte att utvärdera deras noggrannhet. Revisionen innefattar att se till att de finansiella rapporterna presenteras rättvist, är etiskt förberedda och överensstämmer med de godkända redovisningsprinciperna och standarderna. Revisionsfunktionerna läggs ut av organisationer till enskilda enheter specialiserade på denna typ av utvärdering så att företaget kan få en opartisk bild av sina finansiella rapporter. En revision görs obligatorisk enligt bolagsrätten, och företagen är skyldiga att fullständigt offentliggöra revisionshandlingar och information. Revisorföretaget bedriver normalt revisionen innan bokslutet presenteras för allmänheten och säkerställer att uppgifterna ger en rättvisande representation av företagets ekonomiska ställning.

Vad är undersökning?

En utredning kan utföras av företagets ägare eller av en utomstående part. Undersökningar genomförs för att uppfylla ett specifikt syfte, till exempel att undersöka ett problem eller problem med ett företags finansiella register, hitta bevis på bedrägerier, undersöka företagets finansiella ställning, utvärdera framtida tjänstekapacitet etc. Undersökningar kan utföras på uppdrag av företagets ägare, långivare, potentiella köpare, investerare etc. Den utredare som utsetts för att utföra undersökningen fungerar som en detektiv och granskar noggrant all finansiell information, för att undersöka problemen i detalj och lösa eventuella problem. En undersökning initieras vanligen när ett problem uppstår och därför utförs inte regelbundet. En utredning görs inte obligatorisk enligt lag, och företaget kan hålla undersökningsresultaten privat för sig själva.En utredning genomförs efter det att granskningen av bokslutet är avslutad. En utredning kan innefatta granskning av finansiella rapporter och rapporter över ett antal år och är inte begränsat till granskning av material inom en viss tidsperiod.

Vad är skillnaden mellan revision och undersökning?

Revision och utredning tar både hänsyn till företagets finansiella information, finansiella poster och affärstransaktioner. Huvudsyftet med en revision är att säkerställa bokslutets giltighet och noggrannhet och att se till att de finansiella rapporterna är rättvisa, etiska beredda och överensstämmer med de godkända redovisningsprinciperna och standarderna och därigenom överensstämmer med reglerings- och lagstadgade krav. Syftet med en utredning är att uppfylla ett specifikt syfte med tanke på att bedöma bedrägeri, identifiera problem, utvärdera framtida tjänstekapacitet etc.

En utredning påbörjas efter det att en revision genomförts och initieras när ett problem uppstår. Till skillnad från revisioner som genomförs regelbundet utförs därför utredningar endast vid behov. Medan revisioner är uppdragna enligt bolagsrätten utförs utredningar enligt företagets ägare och intressenter.

Resultatet av en revision måste offentliggöras, medan resultatet av en undersökning endast ska delas av de parter som är skyldiga. Revisorer är personal utanför företaget, som är skyldig att se till att den registrerade informationen representerar den verkliga bilden av företaget. En undersökning kan däremot initieras av någon som företagets ägare, investerare, långivare etc.

Revisionen fokuserar på finansiella poster inom en viss tidsperiod, t.ex. under det gångna budgetåret, medan undersökningar kan täcka ett antal år. Vidare har en undersökning en bredare räckvidd än en revision, och utöver granskning av finansiella poster beaktas även icke-finansiell information.

Sammanfattning:

Revision mot undersökning

• Revision och utredning ger både en mer exakt och sann bild av företagets ekonomiska ställning.

• Revision och undersökning tar både hänsyn till företagets finansiella information, finansiella poster och affärstransaktioner.

• Huvudsyftet med en revision är att säkerställa att boksluten är giltiga och korrekta och att de finansiella rapporterna är rättvisa, etiska beredda och överensstämmer med de godkända redovisningsprinciperna och standarderna.

• Syftet med en utredning är att uppfylla ett specifikt syfte med tanke på att bedöma bedrägeri, identifiera problem, utvärdera framtida tjänstekapacitet etc.

• En utredning påbörjas efter det att en granskning genomförts och kommer att inledas när ett problem uppstår.

• Kontroller utförs regelbundet, men undersökningar utförs endast när behovet uppstår.

• Även om revisionerna är lagliga enligt bolagsrätten utförs undersökningar enligt företagets ägare och intressenter.