Skillnad mellan anställd engagemang och empowerment

Anställd engagemang vs bemyndigande

Skillnaden mellan anställd engagemang och bemyndigande är en mycket delikat ämne som båda, anställdas engagemang och medarbetarnas bemyndigande är sammanflätade koncept. Medarbetarnas engagemang och empowerment är två viktiga begrepp som används för att hantera mänskliga resurser inom organisationerna. Medarbetarnas engagemang uttrycker nivån på medarbetarnas bidrag till att uppnå organisatoriska mål. Medarbetarnas bemyndigande är i vilken utsträckning medarbetarna har befogenhet från organisationerna att fatta beslut relaterade till deras arbetsområde. I denna artikel kommer vi att ha en fördjupad förståelse för dessa för begrepp och skillnaden mellan medverkan av medarbetare och empowerment.

Vad är anställdas engagemang?

Medverkan av medarbetare skapar en miljö för de anställda att involvera i organisationens verksamhet och påverka de beslut som fattas på organisationens vägnar. Medarbetarnas engagemang är en specifik typ av ledning och en ledarskapsfilosofi om medarbetarnas bidrag till kontinuerlig förbättring för att uppnå framgång på lång sikt.

Anställdas engagemang i beslutsfattande och kontinuerliga förbättringsaktiviteter kan betraktas som en särskild typ av engagemang och det kan utföras i arbetsgrupper, förslagssystem, tillverkningsceller, Kaizen (kontinuerlig förbättring) periodiska diskussioner och korrigerande åtgärdsprocess.

För att göra medarbetarnas engagemang effektivare ger cheferna utbildningsmöjligheter till de anställda, bygga upp sina kompetenser genom att förbättra kommunikationsförmåga, koordineringsförmåga, lagarbete, etc. Sedan blir de framgångsrika artisterna belönade och erkända för att motivera dem.

Vad är Medarbetarnas Empowerment?

Medarbetarnas bemyndigande är processen att tillåta de anställda att lägga fram förslag eller åsikter om hur effektiviteten i de aktuella verksamheterna ska förbättras och om organisationens övergripande produktivitet. Bemyndigade anställda är engagerade, lojala och bestämda. De är mycket angelägna om att dela med sig av idéer och kan tjäna som starka ambassadörer för sina organisationer.

Empowerment är ett effektivt sätt att hantera och organisera stil som gör det möjligt för anställda att öva autonomi, använda sina kunskaper och förmågor och styra sina egna jobb, vilket ger fördelar både för deras organisation och för sig själva.

Medarbetarnas bemyndigande kan betraktas som en kombination av medarbetarnas engagemang och deltagande förvaltning i organisationer. Empowerment är en viss typ av motivationsteknik som cheferna ökar för att öka medarbetarnas bidrag till att uppnå den organisatoriska framgången.

Medarbetarnas bemyndigande kan baseras på begreppen jobbförstoring och sysselsättning.

• Jobbutvidgningen handlar om att ändra eller förstora omfattningen av jobbet, inklusive en större del av den horisontella processen. Till exempel: i en bank är en bankentreprenör ansvarig för att utföra ett stort antal aktiviteter som hantering av inlåning, utbetalning och även försäljning av intyg och distribution av resekontroll.

• Arbetsanrikning handlar om att öka arbetsdjupet och inkludera ansvar som har utförts på högre nivåer i organisationen. Till exempel: Telleren är också ansvarig för att hjälpa kunderna att fylla i låneansökningar och för att avgöra huruvida lånet ska godkännas eller inte.

Vad är skillnaden mellan anställd engagemang och bemyndigande?

• När anställda har befogenhet att fatta beslut på egen hand, är de mer engagerade och engagerade i att utföra operativa aktiviteter. Därför är dessa två begrepp, medarbetarnas engagemang och empowerment, inbördes relaterade.

• Medarbetarnas engagemang bestämmer nivåerna av anställdas engagemang för att genomföra organisatoriska aktiviteter. Medarbetarnas bemyndigande är en typ av motivationsteknik som utövas av cheferna i organisationerna för att öka nivån på medarbetarnas bidrag till att uppnå organisatorisk framgång.

Vidare läsning:

  1. Skillnad mellan anställdas engagemang och anställdas deltagande
  2. Skillnad mellan delegation och befogenhet