Skillnad mellan kapitalkostnad och kostnad för eget kapital

Kostnad för kapital jämfört med kostnaden för eget kapital

Företagen behöver kapital för att starta och driva verksamheten. Kapitalet uppnås kanske med hjälp av många metoder som utfärdande av aktier, obligationer, lån, ägarbidrag etc. Kapitalkostnaden avser kostnaden för att erhålla antingen eget kapital (kostnader som uppkommer vid emission av aktier) eller skuldkapital (räntekostnad). Följande artikel tar en närmare titt på konceptet kapitalkostnaden och kostnaden för eget kapital. en av de två huvudkomponenterna som utgör kapitalkostnaden. Artikeln förklarar tydligt dessa begrepp och påpekar deras likheter och skillnader.

Kostnad för kapital

Kostnaden för kapital är den totala kostnaden för att erhålla skuld eller eget kapital. Kapitalkostnaden är det sätt på vilket ett företag lyfter in pengar antingen genom utgivande av aktier, lånefonder etc. Kapitalkostnaden är den avkastning som investerare behöver för att ge kapital till företaget och detta fungerar som riktmärke för att nya projekt måste mötas för att projektet skall kunna övervägas. För att en investering ska kunna vara värd, måste avkastningen på investeringen vara högre än kapitalkostnaden.

Med ett exempel är risknivåerna för två investeringar, Investment A och Investment B samma. För investering A är kapitalkostnaden 7% och avkastningen är 10%. Detta ger en meravkastning på 3%, varför investeringar A ska gå igenom. Investeringar B har däremot en kapitalkostnad på 8% och en avkastning på 8%. Här finns ingen avkastning för de uppkomna kostnaderna och investering B bör inte beaktas. Om man antar att statsskuldväxlarna har lägsta risknivå och har en avkastning på 5%, kan detta dock vara mer attraktivt än båda alternativen eftersom risknivåerna är mycket låga och en avkastning på 5% garanteras eftersom T-räkningarna är offentliga utfärdad.

Kostnad för eget kapital

Kostnaden för eget kapital avser den avkastning som krävs av investerare / aktieägare, eller det belopp som ersättaren förväntar sig att göra en kapitalandel i företagets aktier. Kostnaden för eget kapital är en viktig åtgärd och gör det möjligt för företaget att bestämma hur mycket avkastning som ska betalas till investerare för den risknivå som tas. Kostnaden för eget kapital kan också jämföras med andra former av kapital, såsom skuldkapital, vilket gör det möjligt för företaget att bestämma vilken form av kapital som är billigast. Kostnaden för eget kapital beräknas enligt följande.

E s = R f + P s (R M - R f ) I ekvationen är E s den förväntade avkastningen på säkerheten, hänvisar R f

till den riskfria ränta som betalas av statsobligationer (detta läggs till för att avkastningen på en riskabel investering p s avser känsligheten för marknadsförändringar och R M är marknadsräntan där (R M < - R f ) avser marknadsriskpremien. Kostnad för kapital jämfört med kostnaden för eget kapital Kostnaden för kapital består av två komponenter; Kostnad för eget kapital och skuldkostnad. Det är också möjlighetskostnaden (avkastning som kunde ha blivit uppbördad) att investera i ett annat projekt med liknande risknivåer. Vid beslut om placeringar med liknande risknivåer bör en investering endast göras om avkastningen är högre och kapitalkostnaden är lägre än alternativet. Den stora skillnaden mellan kapitalkostnaden och kostnaden för eget kapital är att kostnaden för eget kapital är den avkastning som aktieägarna behöver för att kompensera för risken för att investera i aktier och kapitalkostnaden är den totala avkastningen som krävs av investeringen i värdepapper (skuld och eget kapital båda). Sammanfattning: Skillnad mellan kapitalkostnad och kostnad för eget kapital • Kapitalkostnaden är den avkastning som investerarna behöver för att ge kapital till företaget och detta fungerar som ett riktmärke som nya projekt behöver att träffas för att projektet skall kunna övervägas. • Kostnaden för eget kapital avser den avkastning som krävs av investerare / aktieägare eller det belopp som en investerare förväntar sig för att göra en kapitalandel i företagets aktier.

• Den stora skillnaden mellan kapitalkostnaden och kostnaden för eget kapital är att kostnaden för eget kapital är den avkastning som aktieägarna behöver för att kompensera för risken för att investera aktier och kapitalkostnaden är den totala avkastningen som krävs av investeringen i värdepapper (både skuld och eget kapital).