Skillnad mellan vanligt lager och kvarvarande vinstmedel

Huvudskillnad - Vanligt lager vs kvarvarande vinst

Den viktigaste skillnaden mellan stamaktier och kvarhållen vinst är att vanligt lager är de aktier som representerar ägande av bolaget av aktieägarna medan kvarvarande vinst är en del av bolagets nettoresultat som lämnas efter utdelning till aktieägarna. Båda dessa poster redovisas under balansräkningens eget kapitalområde. Det är viktigt att tydligt identifiera skillnaden mellan stamaktier och kvarhållen vinst eftersom de skiljer sig åt i deras sammansättning och syfte.

INNEHÅLL
1. Översikt och nyckelfaktor
2. Vad är vanligt lager
3. Vad är kvarvarande vinst
4. Jämförelse vid sida vid sida - Vanligt lager vs kvarhållen vinst
5. Sammanfattning

Vad är vanligt lager?

Gemensam aktie är de aktier som representerar ägande av bolaget av aktieägare. Gemensam bestånd synonymiseras också som "stamaktier", "stamaktier" och "aktieraktier" . Värdet på en aktie kallas "parvärdet" eller "nominellt värde". Det totala värdet av stamaktien beräknas enligt nedan.

Värdet på stamaktien = Nominellt värde per aktie * Antal aktier

När stamaktier erbjuds allmänheten för första gången sker det genom ett inledande offentligt erbjudande (IPO) där bolaget är noterat på börs för första gången och börjar handla aktier. Huvudsyftet med att utfärda aktier av ett bolag är att få tillgång till en stor pool av medel för att locka till sig investeringsmöjligheter. Därefter kommer dessa aktier att handlas på primära eller sekundära börser. En investerare som är intresserad av att köpa aktier i företaget kan göra det genom att betala marknadspriset på aktierna och investeraren blir aktieägare i företaget.

Egenskaper för gemensam lager

Rösträtt

Gemensam bestånd har rätt till rösträtt för bolaget. Genom att erbjuda rösträtt till aktieägarna kan de undvika andra parter som är inblandade i viktiga beslut som fusioner och förvärv och val av styrelseledamöter. Varje aktie bär en omröstning. I vissa situationer kan emellertid vissa företag också utfärda en del av icke-röstberättigande stamaktier.

Kvitto av utdelning

Gemensamma aktieägare har rätt att erhålla utdelning utav vinst som erhållits.Utdelningar erhålls i varierande takt eftersom utdelningen kommer att betalas efter det att utdelning för preferensaktieägarna har avvecklats.

Risk

I en situation med företagslikvidation kommer alla utestående fordringsägare och preferensaktieägare att betala ut för vanliga aktieägare. Således bär stamaktien högre risk i jämförelse med preferensbeståndet.

Figur 01: Vanligt lagercertifikat

Vad är kvarvarande vinst?

Behållat vinst är en del av bolagets nettoresultat som lämnas efter utdelning till aktieägarna. Behållat vinst återinvesteras i verksamheten eller används för att betala av skulder. Dessa benämns även "kvarvarande överskott" . Behållat intjäning kan beräknas som

Behållat intjäning = Börjande kvarvarande vinst + Nettointäkter - Utdelning

Beloppet av behållt vinst varje år kommer att vara beroende av utdelningsutdelningsförhållandet och retentionsförhållandet. Företaget kan ha en policy att behålla dessa två förhållanden på en viss nivå. Företaget kan till exempel besluta att fördela 40% av vinsten i form av utdelning och behålla resterande 60%, även om denna kombination kan förändras över tiden. Om företaget gör en nettoförlust under innevarande år men ändå avser att betala utdelningar kan detta ske genom den tillgängliga vinsten i kvarhållen vinst som ackumuleras under åren. Ibland kan vissa aktieägare hävda att de inte vill få utdelning för ett visst år och skulle vilja se mer vinst återinvesteras i verksamheten vilket underlättar en omfattande tillväxt under de kommande åren.

Vad är skillnaden mellan vanligt lager och kvarvarande vinst?

Gemensam aktie jämfört med kvarvarande vinst

Gemensam aktie är de aktier som representerar ägande av bolaget av aktieägare. Behållat vinst är en del av bolagets nettoresultat som lämnas efter utdelning till aktieägarna.
Syfte
Syftet med stamaktier är att samla in pengar till affärsverksamhet. Syftet med kvarvarande vinst är att göra återinvesteringar i huvudverksamheten.
Formel
Värdet av stamaktier kan beräknas som (Nominellt värde per aktie * Antal aktier). Värdet av kvarhållen vinst kan beräknas som (Börjande vinst + Nettointäkter - Utdelningar).

Sammanfattning - Vanligt lager vs kvarvarande vinst

Skillnaden mellan stamaktier och kvarhållen vinst är att stamaktier indikerar aktieägandet i bolaget av aktieägarna medan kvarvarande vinst är en del av bolagets nettoresultat som lämnas efter utdela utdelning till aktieägarna. Gemensam bestånd registreras alltid till balansräkningens värde, oberoende av marknadsvärdet. Behållat resultat betraktas som en betydande tillgång hos många företag eftersom det bidrar till investeringar genom att minska behovet av att erhålla skuld.

Referens:
1. "Stamaktier. "Investopedia. N. p. , 02 okt. 2014. Web. 16 maj 2017..
2. "Vad är vanligt lager och vad är föredraget lager?Lagertyper och deras skillnader förklaras. " Gatan. TheStreet, 07 maj 2014. Web. 16 maj 2017..
3. "Behållat intjäning. "Investopedia. N. p. , 30 september 2015. Web. 16 maj 2017..

Image Courtesy:
1. "Lehigh Coal and Navigation Company Stock Certificate" Av Downingsf - Egent arbete (CC BY-SA 3. 0) via Commons Wikimedia