Skillnad mellan CFO och CEO

CFO vs CEO

Företagskonstruktionen har blivit mycket komplex idag med termer som CFO, CEO, COO, president, vice president och så vidare. Med ständigt föränderlig företagshorisont blir det allt svårare att hålla reda på vem som gör vad i en organisation. Särskilt från investerarnas synvinkel bör vi vara mer uppmärksamma på vad en VD säger eller ge mer vikt vid att uttala en CFO? Denna artikel kommer att lyfta fram rollen och ansvaret för både VD och CFO för att göra det möjligt för en person att enkelt skilja mellan de två.

Det är till nytta för styrning att inlägg som VD och CFO existerar i en organisation. Båda dessa tjänster är en nivå under styrelsen i ledningen. Här är en kort introduktion av de två inläggen. Dessa två tjänster ingår i ledningsgruppen som är direkt ansvarig för den löpande verksamheten och lönsamheten i företaget.

Verkställande direktör (VD)

VD för ett bolag är toppchefen som ansvarar för hela verksamheten i bolaget och måste rapportera direkt till ordföranden och styrelsen. Hans ansvar är att genomföra de beslut som fattas av styrelsen och se till att alla verksamheter i företaget utförs smidigt utan några problem. Många gånger är VD också en av styrelseledamöterna och då måste han uppfylla både ansvaret för att formulera såväl som att implantera politiken. För anställda i ett företag är VD den stora chefen men i verkligheten är han under ledning av styrelseledamöter som anlitar och slår till VD.

Finansdirektör

CFO är den som leder företagets finansiella mål, mål och budgetar. De är ansvariga för investeringar i medel och övervakning av kontanthantering. De spelar en viktig roll vid förvärv och fusioner och genomför också strategier för att ta fram kapital för expansion av företaget. De hanterar alla finansiella risker samtidigt som de övervakar den dagliga verksamheten. CFO ser också efter analys och granskning av finansiella data och förbereder finansiella rapporter om företagets resultat som styrelsen ska se. Han är en viktig länk mellan bolaget och aktieägarna samt Securities and Exchange Commission. Hans beteckning motsvarar en vice ordförande i företaget. Han kontrollerar rutinmässigt företagets ekonomiska hälsa och rapporterar till högre ledning.

I korthet:

• VD och CFO är mycket viktiga i företagsstrukturen idag

• Verkställande direktören är den stora chefen och den övergripande ansvariga för den dagliga verksamheten, CFO är finanschefen för företag som övervakar alla finansiella frågor i bolaget

• Medan alla andra i bolaget rapporterar till verkställande direktören är CFO ansvarig för styrelsen

• VD hanterar män och verksamheter medan CFO hanterar pengar och förbereder finansiella data för aktieägare och SEC.