Skillnaden mellan kassaflöde och fondflödesanalys

Huvudskillnad - Kassaflöde mot fondflödesanalys

Tillgången till kassa / fond är en viktig aspekt för verksamhetens rutinmässiga överlevnad. Kassaflödesanalys och fondflödesanalys är två nyckeltal utarbetade av företag. Dessa två uttalanden är emellertid ofta förvirrade eftersom syftet med båda är att visa tillgången till pengar / fond i organisationen. Den viktigaste skillnaden mellan kassaflödesanalysen och flödesanalysen är att kassaflödesanalysen är ett uttalande som registrerar kassaflödet och utflödet för ett budgetår medan flödesanalysen är ett uttalande som används för att bedöma Förändringen av ett företags finansiella ställning mellan två redovisningsperioder som visar inflödet och utflödet av medel.

INNEHÅLL
1. Översikt och nyckelfaktor
2. Vad är en kassaflödesanalys
3. Vad är en fondflödesanalys
4. Jämförelse vid sida vid sida - Kassaflöde mot fondflödesanalys
5. Sammanfattning

Vad är en kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalys är ett uttalande som registrerar kassaflödet och utflödet för ett räkenskapsår. Kontanter är en av de viktigaste tillgångarna till ett företag för ett smidigt flöde av rutinverksamheten och är den mest likvida. Likviditet är avgörande för både verksamhetens överlevnad och långsiktiga lönsamhet. Transaktioner i kassaflödesanalysen redovisas på kvitto eller betalning i. e. , i kontanter.

Det finns tre huvudtyper av aktiviteter som redovisas i kassaflödesanalysen

Kassaflöde från verksamhetsverksamheten

I det här avsnittet redovisas kontanter som uppkommer vid rutinaktiviteter.

E. g. Försäljning av varor, mottagna pengar från gäldenärer

Kassaflöde från Investeringsverksamheten

Kontanter som härrör från köp eller försäljning av tillgångar redovisas som investeringsverksamhet.

E. g. Kassaflöde från försäljning av anläggningstillgångar, kortfristiga lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

I det här avsnittet i redogörelsen registreras kontantinflödet och utflödet från investerare.

E. g. Utbetald ränta, utbetald utdelning

Nedan anges formatet för kassaflödesanalysen.

När kontantbalansen har identifierats kan företaget fatta beslut om hur man hanterar pengar. Om det finns ett kontantöverskott (positivt kassaflöde) kan kortfristiga placeringar betraktas som extra intäkter.Om det finns ett kassaflöde (negativt kassaflöde) är det nödvändigt att överväga att fälla upp pengar för att kunna fortsätta verksamheten på ett smidigt sätt.

Vad är en fondflödesanalys?

Fondflödesanalys är ett uttalande som används för att bedöma förändringen av ett företags finansiella ställning mellan två redovisningsperioder som visar inflödet och utflödet av medel. Detta uttalande är upprättat enligt periodiseringsprincipen och registrerar medel och källor till medel.

Källor

Dessa avser fondinflödet till organisationen.

E. g. emission av aktier, försäljning av anläggningstillgångar

Applikationer

Tillämpningar omfattar utflödet från organisationen.

E. g. Inlösen av aktier, köp av anläggningstillgångar

Till skillnad från kassaflödesanalysen ingår inte fondflödesanalysen i publicerade finansiella rapporter. Därför är de huvudsakligen förberedda för interna ändamål. Den visar en företags ekonomiska ställning och funktion som ett användbart jämförelsesverktyg mellan två redovisningsperioder. Det bidrar också till att förstå variationen i bolagets tillgångar, skulder och eget kapital.

Vad är skillnaden mellan kassaflöde och fondflödesanalys?

Kassaflödesanalys vs fondflödesanalys

Kassaflödesanalys är ett uttalande som registrerar kassaflödet och utflödet för ett räkenskapsår. Fondflödesanalys är ett uttalande som används för att bedöma förändringen av ett företags finansiella ställning mellan två redovisningsperioder som visar inflödet och utflödet av medel.
Redovisningsunderlag
Registreringen av transaktioner sker i kassaflöde i kassaflödesanalys. Registreringen av transaktioner sker periodiserat i fondflödesanalysen.
Komponenter
Kassaflöde och utflöden redovisas i kassaflödesanalys. Fondflödesanalys rapporterar källor och tillämpningar av medel.
Använd
Kassaflödesanalys är ett publicerat bokslut, vilket används av ett antal externa intressenter. Fondflödesanalysen är upprättad för internt ändamål, som främst används av chefer.

Sammanfattning - Kassaflödesanalys vs fondflödesanalys

Skillnaden mellan kassaflöde och fondflödesanalys beror huvudsakligen på komponenterna i samband med varje uttalande. Kassaflödesanalysen registrerar inflöden och utflöden av kontanter medan fondflödesanalysen rapporterar källor och tillämpningar av medel. Dessa uttalanden är en indikation på organisationens likviditet och ekonomiska ställning. Netto kontantposition och fondposition blir avgörande för alla typer av organisationer för planering av framtida verksamhets- och investeringsaktiviteter.

Referens:
1. Heakal, Reem. "Vad är en kassaflödesanalys? "Investopedia. N. p. , 04 maj 2017. Web. 09 maj 2017..
2. "Kassaflödesanalyser. "Kassaflödesanalyser | Studenter | ACCA Global | ACCA Global. N. p. , n. d. Webb. 09 maj 2017..
3. Batra, Karan. "Funds Flow Statement: Betydelse & Hur man förbereder."Chartered Club. N. p. 27 februari 2017. Web. 09 maj 2017..
4. "Förberedelse av fondens flödesdeklaration (med prov). "YourArticleLibrary. com: Nästa generationsbibliotek. N. p. , 03 juli 2015. Web. 08 maj 2017..