Skillnaden mellan balansräkningen och försöksbalansen

Balansräkning jämfört med försöksbalans

Företagen förbereder sina bokslut i slutet av räkenskapsperioden för att få en klar förståelse för hur resurser har utnyttjats för att förbättra lönsamheten och hur bolagets tillgångar, skulder, kapital, intäkter och kostnader har hanterats. För att göra detta förbereder företaget ett antal finansiella rapporter som innehåller en balansräkning och försöksbalans. Balansräkningen och försöksbalansen utarbetas dels av företag enligt kraven i redovisningsstandarder och förordningar, även om de skiljer sig från vad som anges i varje uttalande och syftet med var och en förberedas. Dessa skillnader framgår tydligt i artikeln nedan.

Balansräkning

Bolagets balansräkning innehåller viktig information om bolagets fasta och omsättningstillgångar (såsom utrustning, kontanter och kundfordringar), kortfristiga och långfristiga skulder betalnings- och banklån) och kapital (eget kapital). En viktig punkt i balansräkningen är att de totala tillgångarna ska motsvara summan av skulder och kapital och kapitalet ska representera skillnaden mellan tillgångar och skulder. Balansräkningen är upprättad på ett visst datum, följaktligen orden "som vid" längst upp på arket. Om jag till exempel skriver en balansräkning före den 30 oktober 2011 skulle jag skriva "till och med den 30 oktober 2011" i rubriken på uttalandet för att visa att informationen i balansräkningen är en ögonblicksbild av företagets ekonomiska situation vid det datumet.

Försöksbalans

Försöksbalansen är ett uttalande som listar alla konton som har upprättats i huvudboken, tillsammans med saldot på dessa konton i slutet av budgetperioden. Syftet med att upprätta en försöksbalans är att registrera debetbalanserna samt kreditbalanserna på kontot och kontrollera om saldon på både debet- och kreditsidan är lika. Om saldon är lika innebär det att bokföringsuppgifterna har registrerats korrekt, om inte revisorerna kan kontrollera kontrollerna för att säkerställa att inga misstag har gjorts. En försöksbalans, som har en debetbalans som motsvarar ett kreditbalans, innebär att bokföringsekvationen för tillgångar = skulder + kapital är verifierad i bokföringsdata.

Vad är skillnaden mellan balansräkningen och försöksbalansen?

Försöksbalanser och balansräkningar är upprättade av bolagets revisorer, för att verifiera de redovisade redovisningsuppgifterna och för att få en klar bild av företagets ekonomiska hälsa.De två har emellertid tydliga skillnader. Försöksbalansen är ett internt dokument som endast används av internrevisionspersonalen för att verifiera om de registrerade bokföringsuppgifterna är korrekta. Balansräkningen är däremot ett externt dokument och är upprättat så att det kan användas av investerare, leverantörer, kunder, anställda och allmänheten för att få en förståelse för företagets finansiella ställning i slutet av bokföringen period. Försöksbalansen innehåller saldon från alla konton i verksamheten medan balansräkningen endast innehåller information från tillgångar, skulder och kapitalräkenskaper. Vidare är försöksbalansen upprättad i början av redovisningen och balansräkningen är upprättad i slutet.

I en nötskal:

Försöksbalans vs Balansräkning

• Försöksbalans innehåller saldon från samtliga bokslut i huvudboken och balansräkningen innehåller endast relevanta uppgifter från tillgången, skuld och kapitalräkenskaper.

• Försöksbalans är ett internt dokument som används av redovisningspersonalen för att verifiera att bokföringsuppgifter har skrivits in korrekt. Balansräkningen är ett externt dokument tillgängligt för företagets intressenter och allmänheten för att få en förståelse för företagets ekonomiska resultat.

• Försöksbalansen är upprättad först medan balansräkningen är upprättad senast efter det att resultaträkningen har upprättats.